KONTAKT

Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

"INTEGRACJA"

Ul. Olszowa 2
42-200 Częstochowa


tel. 34 322 01 31
fax 34 322 01 31

integracja5@op.pl

OGŁOSZENIE

      Warsztat Terapii Zajęciowej w Częstochowie ul. Olszowa 2 prowadzi nabór kandydatów na uczestników warsztatu. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- ukończony 18 rok życia,
- posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do udziału w terapii,
- miejsce zamieszkania miasto Częstochowa.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Warsztatu lub Prezes Stowarzyszenia pod nr tel. 34 322 01 31.

1 1 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "INTEGRACJA"

     Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "INTEGRACJA" powstało w 2002 roku i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach zgodnie z Dz. U. Nr 20 z 1989 roku po. 104 oraz Statutu zatwierdzonego przez Sąd. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego
i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów terapii zajęciowej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze
    środowiskiem społecznym.
3. Prowadzenie doradztwa i organizacja pomocy w korzystaniu ze specjalistycznych służb medycznych.
4. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Gromadzenie funduszy na rzecz stowarzyszenia.

1 1 1

Warszat Terapii Zajęciowej

     Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, który istnieje od
1 września 1996 roku. Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony został dla 30 osób niepełnosprawnych w stosunku, do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Głównym celem Warsztatu jest rehabilitacja zmierzającą do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, nabywanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do możliwie niezależnego i samodzielnego życia oraz przywrócenie zdolności do podjęcia pracy zarobkowej.

Realizacja celów Warsztatu odbywa się poprzez:
- ogólne usprawnienie,
- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania
  wyborów, rozwiązywania własnych problemów oraz innych umiejętności niezbędnych w życiu,
- poprawę kondycji fizycznej i psychicznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lub dalszego
  szkolenia zawodowego.

Warsztat jest placówka dziennego pobytu uczestnika. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 7 godzin przez 5 dni w tygodniu.

Zajęcia rehabilitacyjne z uczestnikami w Warsztacie odbywają się w grupach 5 osobowych pod nadzorem instruktora, zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym przez Radę Programową indywidualnym programem rehabilitacyjnym dla każdego uczestnika.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w następujących pracowniach:
- plastycznej,
- krawieckiej,
- zabawkarskiej,
- majsterkowania,
- gospodarstwa domowego,
- rehabilitacji ruchowej,
- muzykoterapeutycznej,
- kąciku fryzjersko-kosmetycznym.

Zajęcia prowadzone w grupach mają na celu wyrabianie w osobach niepełnosprawnych nawyków: obowiązkowości, poczucia własnej godności, poprawy zdolności manualnych i ruchowych. Zdjęcia prowadzone w Warsztacie znajdują się w galerii zdjęć.

Działalność kulturalna prowadzona przez stowarzyszenie spełnia dodatkową funkcję, a mianowicie zbliża i jednoczy nasze środowisko.
Poprzez uczestnictwo w organizowanych imprezach okolicznościowych osoby niepełnosprawne uczą się, jak należy postępować w różnych sytuacjach, jak współdziałać w grupie, a odnoszone przez nich sukcesy przyczyniają się do poznawania własnej wartości.

Wszelkie prawa zastrzeżone "Integracja" 2010
projekt i realizacja Optikom-Bis